Chủ Nhật, tháng 2 27, 2011

Báo TQ "Bài học rút ra từ cuộc tấn công Đánh trả tự vệ"

Nhà ngoại giao kỳ cựu Dương Danh Dy vừa lược dịch một bài báo đăng trên trang China.com, mời các bạn đón xem bài viết của ông. Tác giả Vũ Cao Đàm đã có lời rằng :"...Đúng, tha nhn “Dân chúng Vit Nam thù đch Trung Quc [xâm lược]”, đó là li cnh báo đi vi nhng k đang c khúm núm níu kéo bn xâm lăng Đi Hán bng chính lun điu “Bn tt” và “Mười sáu ch vàng” mà các nhà lãnh đo Trung quốc đang rêu rao.
Dân chúng Vit Nam đã không u mê vi nhng li đường mt ca đế quc Trung hoa Cng  sản và bn Vit gian tay sai ca chúng.Chúng ta hãy nghe nhng li tuyên b không úp m trong bài báo: “Sau khi dng nên mt chính quyn Vit Nam thân Trung Quc ri s vũ trang, vin trng h nó gii phóng toàn Vit Nam, hoc nhân đó chia ra Nam Bc đ tr, chia ct Vit Nam thành hai nuc”.
Chúng ta phi thành tht cm ơn tác gi bài báo. H đã t lt cái mt n gi nhân gi nghĩa bn bè đng chí. H đã giúp chúng ta nhìn thng vào cái mt n ý thc h cng sn đ xâm lăng nước ta. H đã khoét sâu cái mt n cng sn, kích đng mt s người nhân danh ý thc h cng sn mà h đang c li dng đ ly gián dân tc ta, đ làm tan rã cng đng dân tc Vit Nam, và cui cùng là đ h trc li trong cái mng bá quyn xâm lăng ca h.
Bài báo có mt gi ý rt hay cho người Vit Nam chúng ta: Có l đã đến lúc người Vit Nam phi thanh toán món n ân oán giang h “Trung Quc giúp Vit Nam trong cuc chiến tranh gii phóng dân tc”, mà thc cht là tâng bc Vit Nam làm tin đn bo v ch nghĩa cng sn phía nam Trung quốc, to ra mt Vit Nam thân cng sn Đi Hán, mt Vit Nam “thuc quc” ca Trung Hoa, mt Vit Nam con bài đô-mi-nô ca Trung Cng trên con đường bành trướng ca ch nghĩa Đi Hán cng sn xung các quc gia Đông Nam Á.
Tr li bài báo này, tôi mun nhn nh các nhà lãnh đo Trung Quc: T trong lch s, nhân dân Vit Nam luôn mong mun mt quan h hòa ho vi Trung Quc, bn thân tôi vn luôn có nhng người bn thân thiết và thy hc kh kính người Trung Quc, nhưng không bao gi người Vit khut phc trước ch nghĩa xâm lăng Đi Hán, dù đó nhân danh cái gì, k c khi chúng đeo cái mt n anh em đng chí cùng ý thc h cng sn.
Có đôi ln tôi được ngi vi mt v sĩ quan rt cao cp đang ti chc trong quân đi và mt v sĩ quan cũng rt cao cp đang ti chc trong ngành an ninh. Tôi nói đến s lo ngi bn xâm lăng đang đi lt anh em đng chí, lo ngi mt s v nào đó vì ngây thơ bo v ý thc h anh em đng chí mà mt cnh giác trước nguy cơ xâm lược ca bn Hán Tc, thì c hai v sĩ quan cao cp đáng kính này đã trn an tôi như sau: “Anh cn nh rng, bt c gi khc nào, khi T Quc Vit Nam lâm nguy, thì quân đi và các chiến sĩ an ninh s chiến đu đến cùng đ bo v đt nước này”.
Dương Danh Dy (lược dch)
 Năm 1979, trong trn đánh tr t v Vit Nam, quân đi Trung Quc vi thế nhanh chóng tn công, quân Vit tng buc tan rã, quân đi Trung Quc nhm thng Hà Ni. Sau đó Trung Quc tuyên b trn đánh đã đt mc đích, t rút quân v nước.
Lâu nay chúng ta luôn tuyên truyn và miêu t rng chúng ta đã thng li và Vit Nam đã tht bi, nhưng cùng vi thi gian nhng văn kin ca chính quyn và tư liu ca Vit Nam cho thy, cuc chiến này không lc quan như tuyên truyn trước đây, trong đó có nhiu bài hc nng n đau đn khiến chúng ta không th không phn tnh mt cách sâu sc.
Th nht, k lut quân s nghiêm túc đã làm quân ta phi tr giá trm trng.
“Ba k lut ln, tám điu chú ý” mà quân đi ta gi nghiêm đã phát huy tác dng ln trong cuc ni chiến Quc, Cng là vì qua đó đã th hin được chính nghĩa, công bng ca quân đi ta, thế nhưng khi chúng ta vào Vit Nam đánh quân đi và chính quyn Vit Nam mà vn thc hin “ba k lut ln tám điu chú ý” là t trói chân trói tay mình li, hy vng dùng nhng cái đó đ tranh th s giúp đng h ca nhân dân Vit Nam thì chng khác gì đàn gy tai trâu, t chuc ly nhc. Nhân dân Vit Nam không phi là công dân Trung Quc, làm sao h có th gn gũi quân đi nước ngoài đánh vào đt nước h? Khi quân đi chúng ta gn gũi và yêu mến dân chúng Vit Nam, dân chúng Vit Nam thù đch Trung Quc và quân đi Vit Nam ln trong đó s tìm c h đc th quân đi Trung Quc, và s quân đi Trung Quc b hy sinh bi phương thc này không th đếm được, có đau thưong không?
Chiến tranh là chiến tranh, nht là chiến tranh gia các quc gia, anh không th hy vng nhân dân nước khác đánh trng khua chiêng hoan nghênh anh xâm chiếm ngưòi ta, đó chng qua ch là trò bt tai đi ăn cp chuông, t la di mình và la di người.
Th hai, không quân phát trin trì tr, lc hu không có sc công kích.
Đánh tr t v Vit Nam cc kỳ ác lit, khi b đi mt đt khó tiến công v phia trước, lc quân mong mi nht là có s chi vin mnh m ca không quân, thế nhưng trong lúc mi mt mong ch, không quân Trung Quc vn im lng. Trong khi đó không quân Vit Nam đã khiêu chiến trước nhưng trước s lượng máy bay Trung Quc đông gp nhiu ln chúng đã b chy, ta bn tên la đui theo nhưng không trúng. Có bn rơi máy bay đch nhưng là công ca b đi mt đt.
Vì sao không quân Trung Quc li qun bách như thế? Mt mt không quân chúng ta thiếu thiết b đnh v, không có nó tên la không th bn trúng mc tiêu. Mt mt là do nh hưởng ca cách mng văn hóa lâu dài, không quân không bay đ gi bay hun luyn, khi hun luyn li gim các tiết mc bay khó… cho nên không có phi công gii
Th ba, hi quân Bin Đông lúc đó còn chưa phát trin.
Cuc chiến hoàn toàn din ra trên lc đa Vit Nam. Đánh Vit Nam va đ dy bài hc, va thu hi lãnh th b chiếm, vùng gn biên gii trên b b Vit Nam chiếm gi đã thu hi hết, c làm sao không thu hi các đo, bãi trên Bin Đông b Vit Nam chiếm gi? Chng l lo rng chiến s s leo thang vô hn ư? Chng phi là hai nước đã đánh nhau toàn din ri ư? Chng l đó không phi là đo, bãi ca ta? Thế mà chng phi là chúng ta vn luôn kêu gào rng đó là lãnh th thn thánh không th xâm phm ca mình?
Điu gii thích duy nht là hi quân ca chúng ta chưa đ, không ch chưa đ đ đánh lùi hi quân Vit Nam chiếm gi đo bãi ca ta mà còn khó có th đóng gi đó, đánh lùi được k đch ti xâm phm. Điu khiến người ta ly làm tiếc là các đo bãi trên Bin Đông dưòng như đã b các nước láng ging xung quanh chia nhau chiếm hết ri. Cho đến nay hi quân ca chúng ta vn chưa dùng ti sc đã có ca mình đ gii phòng và bo v các đo, bãi thiêng liêng đó.
Th tư, sc ép bên ngoài thúc gic rút quân, tn tht trm trng.
Khi quân đi ta đã tiến gn Hà Ni, dưới sc ép ca thế lc quc tế đng đu là Liên Xô, chúng ta không ch tuyên b đình ch tn công, mà còn công khai tuyên b lp tc rút quân. Nhà đương cc Vit Nam đang lúc kinh hn hong s đã lp tc tuyên b phn công toàn tuyến, quân đi Trung Quc đang thế va công va th nên so vi lúc tn công đã b thưong vong nng n.
Đó là mt sai lm chính tr và quân s to ln, trước khi rút quân đã tuyên b rút s khiến k thù d dàng có thi gian và không gian chun b phn kích. Đch có chun b còn ta thì không, đch thong dong mà chúng ta vi vã, không b thương vong ln mi là chuyn l.
Th năm, chia ct Vit Nam đ mt thi cơ tt.
Đánh Vit Nam chúng ta ch mun dy cho nhà đương cc Vit Nam mt chút, nên quân gn đến Hà Ni đã vi vàng rút quân. Cho dù chúng ta đã đánh vào vùng đt him ca Vit Nam, đã là xâm lược ri sao còn c sng c chết gi ly cái mt n chính nghĩa, t cho mình là nhng đu sĩ chính nghĩa. Quân đi đã ti gn Hà Ni, mt na Vit Nam đã trong tay chúng ta, gi s chúng ta không mun tiếp tc tiến na đ hoàn toàn tiêu dit nhà đương cc Vit Nam, thì cũng nên gây dng mt chính quyn Vit Nam thân Trung Quc. Sau khi dng nên mt chính quyn Vit Nam thân Trung Quc ri s vũ trang, vin trng h nó gii phóng toàn Vit Nam, hoc nhân đó chia ra Nam Bc đ tr, chia ct Vit Nam thành hai nuc.
Mt khi điu đó xy ra, mt chính quyn Vit Nam thân Trung Quc, hoc mt chính quyn Bc Vit Nam thân Trung Quc s tr thành láng ging hu ho ca Trung Quc, không ch mt ln đến tay, có th gii quyết xong vn đ lãnh th và ch quyn ca Vit Nam mà còn có th t mt cú đánh, đp tan hành vi bá quyn ca Vit Nam ti Đông Nam Á. Đáng tiếc là chúng ta đã không có tính toán đó, không có chiến lược đó, nói làm gì đến chuyn có s chun b trước.
Đánh tr t v đã hơn ba mươi năm ri, cc din quc tế đã my ln bãi bin nương dâu, b mt Trung Quc cũng my ln đi mi, Trung Quc không còn là Trung Quc ngày xưa na.
Thế nhưng cn tng kết quá kh, đ nghênh đón tưong lai. T trong sai lm lch s chúng ta phi tìm ra trí tu mi…, xây dng quc phòng hùng mnh, xây dng mt nước Trung Hoa qut khi và hưng thnh
Ngun: China.com ngày 20/2/2011 (Võng thưọng đàm binh: đi Vit phn kích chi cm: vi hà bt chi gii Vit Nam, tán thoái t tn công thương vong đa)

6 nhận xét:

tranbachai nói...

Một bài viết của quân nó, nhưng quân ta rất nên đọc.
Cảm ơn anh Tt, nhưng góp ý anh nên bỏ dòng chữ DDD dễ gây ngộ nhận về tên tác giả ở cuối bài đi. Đầu bài đã có viết rất rõ DDD lược dịch rồi.

TQtrung nói...

À đúng rồi, cám ơn Ba chai nhắc nhở, lỗi cóp pết mà, đã sửa.

TQtrung nói...

Đây là bài đăng trên mạng Boxitvn, quan điểm trong bài trích dẫn là của tác giả bài viết, quan điển trong bài dịch là của SINO.COM, các bạn Trỗi xin lưu ý điều đó, bọ chỉ có công mang về mời anh em đọc thôi nhá. Xấu tốt tùy các bọ định liệu.

TK8 nói...

THAM KHẢO:
chiến tranh Trung – Việt 1979 dưới cái nhìn của các Quân sự gia fương Tây
"...The Chinese had set out to teach a lesson to Vietnam. They ended up learning quite a few painful lesson themselves.
What did the Chinese learn from “trying to teach” Vietnam a lesson ?

- Modernization of China’s Army ?
- How to invade another country more effectively"


TẠM DỊCH:
"…TQ “dạy cho VN 1 bài học”, rút cục họ âm thầm tự nhận lấy vài bài học đau đớn cho chính mình:

- Vấn đề “Hiện đại hóa Quân Đội”
- Làm thế nào để xâm nhập 1 đất nước khác có hiệu quả".


THÊM: Trường sa 14.3.1988, 64 chiến sĩ hi sinh.

Thấy sao nói vậy, trình các bác xem xét – dịch xong ngồi im, chả dám bình luận.

Nặc danh nói...

@Tt:Có lẽ ông chỉ nên trích đến câu:..."mà các nhà LĐ TQ đang rêu rao".Thế là đủ và tránh gây phản cảm nhỉ?/TBK4

TQtrung nói...

Tuân lệnh anh Thủy bều! Ai chưa thấy đủ mời sang Boxit xem nha !
Internet mà ông Bều ơi, không xem ở đây thì xem chỗ khác, chỉ hơi mất công di chuột thôi. Tôi lập trường tư tưởng vững vàng lắm, thằng khác nói không tin đâu, nhưng ông DDD nói thì có khi cũng phải cân nhắc một tý, ông ấy bịa ra bài ấy làm gì nhỉ? Oài!