Thứ Sáu, tháng 10 02, 2009

Xã Mỹ Yên mời dự ĐH Văn hóa Thể thao

Giấy mời chung cho các bạn Trỗi tôi không cầm nên phải đăng giấy mời lẻ lên đây thay thế, minh họa.

Không có nhận xét nào: