Thứ Tư, tháng 9 16, 2009

Thư giãn: " Xả....Hỉ"

Mời các bác thư giãn bằng bản Sonata của Beethoven.

3 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Xả cũng phải từ từ chứ Sonata ngay là nguy đấy. Ban đầu cứ phải là Rock-Metal, xuống dần, một tuần xuống đến Sonata là vừa.
Xả-hỉ cứ như cúm H1N1.

VNQ nói...

"Xả" từ từ "Ban đầu cứ phải là Rock-Metal..." rồi đến "huỳnh huỵch" giao hưởng cho bã người ra, dần dần "thong thả" bằng sonata...và "thả hồn" vào serenade. Mới không bị "đột quị"!

Nặc danh nói...

Your own ρoѕt offегs establisheԁ benefiсial to myself.
It’s extremely informative and you are оbviously quite well-іnformed in
thіѕ area. You havе еxpоsed mу eyеs
in οrder to varying views on thiѕ specіfic topiс uѕіng intriguing,
notablе and reliable aгticleѕ.

Αlsο visit my blog ... Viagra