Thứ Hai, tháng 9 05, 2011

Minh họa liền kề

Căn nguyên từ sự rối loạn về giá trị

Còn những minh họa kinh hơn cho những giá trị kinh hơn nữa ấy chứ :-)

Không có nhận xét nào: