Thứ Sáu, tháng 2 01, 2013

HANOI, ADIEU - Hồi ký cay đắng của một người Pháp Đông Dương

Anh bạn trẻ Danngoc trang KQH gọi điện nói "em dịch cuốn sách muốn giới thiệu với các anh". Các anh đây ý là bạn Trỗi, những người mà bóng dáng cha mẹ của họ thấp thoáng đâu đó lẫn trong những nhân vật của cuốn sách.

HANOI, ADIEU
Hồi ký cay đắng của một người Pháp Đông Dương
Tác giả: Mandaley Perkins
NXB Thế Giới, 2012

Danngoc giới thiệu với tôi trong thời gian của chuyến Tây Nguyên, khi đó khá bận trên đường nên bây giờ mới đọc. Và giới thiệu với mọi người luôn.

Không có nhận xét nào: