Thứ Năm, tháng 8 18, 2011

Chuyện tiếng Việt

Mạn phép đưa một thư trong diễn đàn ICT-VN vào đây để anh em xem.
Vấn đề thêm các chữ W, F, J, Z đã chuyển hóa thành ra thế này, một trong những nhánh của vấn đề tiếng Việt. Nếu mà đọc được hết thì học được nhiều điều, phân vân nhiều điều và phản bác nhiều điều.

Câu chuyện nào cũng có vấn đề lịch sử. Chúng ta đang nói câu chuyện của hôm nay.
Hôm nay một quốc gia Việt đã hình thành ổn định thống nhất, và việc chuẩn hóa đã thành yêu cầu bức thiết cho một xã hội vận hành và phát triển.
Vấn đề phát âm "tr/ch, r/d, s/x, b/p, v/f, đ/t, ..." (1) khác về bản chất với chuyện phát âm "l/n" (2).
(1) là vấn đề "màu sắc", được bắt gặp trong mọi ngôn ngữ, thậm chí chúng có thể thay thế nhau trong phát âm tùy theo vị trí của chúng trong một từ.
(2) là vấn đề "binaire", có/không, to be or not to be. Hai phụ âm l/n hoàn toàn khác nhau. Khi một người thiếu một hay hai chữ này và cần tham gia vào cộng đồng tiếng Việt đã chuẩn hóa, họ phải tìm mọi cách để bổ sung nó, chứ không phải lo bào chữa.
"Quan lo dân đói" và "quan no dân đói" là hai câu chữ hoàn toàn khác nhau, và không thể lẫn lộn.
HHM