Thứ Tư, tháng 2 03, 2016

Sự thay đổi cơ bản quan niệm về ung thư của Bệnh viện Johns Hopkins (P3)

What cancer cells feed on. Các tế bào ung thư sống bằng gì.

a. Sugar is a cancer-feeder - By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal, Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in colour. Better alternative is Bragg's aminos or sea salt.
a. Đường là chất nuôi dưỡng ung thư - Cắt bỏ đường là cắt đứt một nguồn cung cấp lương thực quan trọng cho các tế bào ung thư. Các chất thay thế đường như NutraSweet, Equal, Spoonful, vv được làm bằng aspartame và đều độc hại. Chất thiên nhiên thay thế đường tốt nhất là mật ong Manuka và mật miá nhưng chỉ với số lượng rất nhỏ. Muối ăn cũng có chất hóa học để làm cho nó có màu trắng. Chất thay thế tốt là amino Bragg và muối biển.

b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soy milk, cancer cells are being starved.
b. Sữa khiến cơ thể tiết ra niêm dịch, đặc biệt là ở vùng dạ dày và ruột. Tế bào ung thư sống nhờ vào niêm dịch này. Nếu loại bỏ sữa và thay thế bằng sữa đậu nành không đường thì các tế bào ung thư sẽ chết đói.

c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer.
c. Các tế bào ung thư phát triển mạnh trong môi trường acid. Một chế độ ăn uống dựa trên thịt có tính acid,vì vậy tốt nhất là nên ăn cá và chút ít thịt gà hơn là ăn thịt bò hoặc thịt heo. Thịt cũng chứa kháng sinh dành cho gia súc, hormon tăng trưởng và ký sinh trùng; tất cả đều có hại, đặc biệt là đối với những người bị ung thư.

d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance growth of healthy cells.
To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C).
d. Một chế độ ăn uống gồm 80% rau tươi và nước trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạt giống, các loại hạt và một ít trái cây, sẽ đưa cơ thể vào một môi trường kiềm. Khoảng 20% ​​có thể là thức ăn nấu chín, bao gồm đậu.
Nước rau tươi cung cấp những enzyme sống, được dễ dàng hấp thụ và chuyển tới các tế bào trong vòng 15 phút để nuôi dưỡng và thúc đẩy các tế bào lành mạnh tăng trưởng. Muốn có các enzyme sống để tạo dựng các tế bào lành mạnh, bạn hãy thử uống nước ép rau tươi ( hầu hết đủ loại rau kể cà giá đỗ) và ăn rau sống 2 hoặc 3 lần một ngày. Các enzyme bị hủy diệt ở nhiệt độ 104 độ F (40 độ C). 

e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative and has cancer-fighting properties. Water - best to drink purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it.
e. Tránh cà phê, trà và sô cô la vì chứa nhiều caffeine. Trà xanh là một lựa chọn tốt hơn và có đặc tính chống ung thư. Về nước - tốt nhất là uống nước tinh khiết, hay nước lọc, để tránh các độc tố và các kim loại nặng có trong nước máy. Nước cất có tính acid, vì vậy đừng nên uống.

Sự thay đổi cơ bản quan niệm về ung thư của Bệnh viện Johns Hopkins (P2)

9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and complications.
9. Khi cơ thể có quá nhiều độc hại từ hóa trị liệu và bức xạ, thì hệ thống miễn dịch bị tổn thương hoặc bị phá hủy, vì vậy cơ thể sẽ không thể chống đỡ nổi các loại bệnh nhiễm khuẩn và biến chứng. 

10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites.
10. Hóa trị liệu và bức xạ có thể làm các tế bào ung thư đột biến và trở nên đề kháng và khó tiêu diệt. Phẫu thuật cũng có thể làm cho các tế bào ung thư di căn đến các nơi khác trong cơ thể. 

11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply.
11. Một cách hiệu quả để chống lại ung thư là bỏ đói các tế bào ung thư, bằng cách không cung cấp cho chúng những “thức ăn” chúng cần để có thể sinh sôi nảy nở. (xin xem P3).

12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested meat remaining in the intestines become putrified and leads to more toxic buildup.
12. Protein trong thịt khó tiêu hóa và đòi hỏi rất nhiều enzyme tiêu hóa. Thịt không tiêu hóa nằm trong ruột sẽ thối rữa và dẫn đến sự tích tụ nhiều chất độc hơn.

13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer cells to destroy the cancer cells.
13. Thành các tế bào ung thư có lớp bọc protein cứng. Nếu bạn kiềm chế hoặc ăn ít thịt đi, cơ thể sẽ giải tỏa được nhiều enzim hơn để tấn công lớp bọc protein của các tế bào ung thư và giúp các tế bào “sát thủ” của cơ thể tiêu diệt các tế bào ung thư này. 

14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the body's own killer cells to destroy cancer cells. Other supplements like vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, the body's normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells.
14. Một số thuốc bổ sung xây dựng hệ thống miễn dịch (ip6, Flor-ssence, Essiac, các chất chống oxy hóa, các vitamin, các khoáng chất, các EFA...) để giúp các tế bào sát thủ của cơ thể tiêu diệt các tế bào ung thư. Các thuốc bổ sung khác như vitamin E được biết là gây ra sư chết chương trình hóa của tế bào [apoptosis] Đây là phương cách bình thường của cơ thể để loại bỏ các tế bào hư hại, không mong muốn, hay không cần thiết.

15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer warrior be a survivor.
Anger, unforgiveness and bitterness put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life
15. Ung thư là một căn bệnh về Tâm trí, về Thể xác và Tinh thần. Một tinh thần chủ động và tích cực sẽ giúp bệnh nhân ung thư sống sót.
Giận dữ, chấp nhất và cay nghiệt khiến cơ thể bị căng thẳng và rơi vào môi trường acit. Cần rèn luyện một tinh thần yêu thương và khoan dung. Cẩn tập thư giãn và yêu đời.

16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and deep breathing help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another means employed to destroy cancer cells.
16. Các tế bào ung thư không thể phát triển mạnh trong một môi trường oxy hóa. Tập thể dục hàng ngày, và hít thở sâu giúp đưa nhiều oxy hơn xuống đến cấp độ tế bào. Oxy liệu pháp là một phương cách khác để tiêu diệt các tế bào ung thư. 

Sự thay đổi cơ bản quan niệm về ung thư của Bệnh viện Johns Hopkins (P1)

Bệnh viện Johns Hopkins là một Bệnh viện - Trường đại học ở Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ, là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế giới, đã thay đổi cơ bản về quan điểm của họ về bệnh ung thư.
Được thành lập bởi John Hopkins, với 17 năm liên tiếp được phân loại ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các bệnh viện tốt nhất tại Hoa Kỳ. Sau nhiều năm nói với nhân loại rằng Hóa trị liệu (và xạ trị) là cách duy nhất để điều trị và loại bỏ ung thư, thì nay Bệnh viện Johns Hopkins đã bắt đầu nói với nhân loại rằng có nhiều lựa chọn thay thế khác với hóa trị liệu (và xạ trị): một cách hiệu quả để chống lại ung thư là không nuôi các tế bào ung thư với các chất dinh dưỡng cần thiết cho nó - để nó không phát triển được. 
(Ung thư: bản cập nhật từ John Hopkins)

1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size.
1. Mỗi người đều có tế bào ung thư trong cơ thể. Các tế bào ung thư này không hiển thị trong các thử nghiệm tiêu chuẩn cho đến khi chúng nhân bội ra thành vài tỷ. Khi bác sĩ nói với bệnh nhân ung thư là không còn tế bào ung thư trong cơ thể của họ sau khi điều trị, điều này chỉ có nghĩa là các thử nghiệm không phát hiện ra các tế bào ung thư bởi vì chúng không đạt đủ lớn để phát hiện được.

2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person's lifetime.
2. Các tế bào ung thư xuất hiện từ 6 đến hơn 10 lần trong suốt cuộc đời của một người.

3. When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumors.
3. Khi hệ thống miễn dịch của một người mạnh thì các tế bào ung thư sẽ bị hủy diệt và bị ngăn cản không cho nhân bội và hình thành khối u.

4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors.
4. Khi một người mắc bệnh ung thư có nghĩa là người đó bị suy dinh dưỡng đa bội. Đây có thể là do di truyền, môi trường, thực phẩm, môi trường và các yếu tố lối sống. 

5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will strengthen the immune system.
5. Để khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng đa bội, thay đổi chế độ ăn uống, kể cả dùng thêm thuốc bổ sung, sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch. 

6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc., and can cause organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc.
6. Hóa học trị liệu đầu độc các tế bào ung thư tăng trưởng nhanh nhưng cũng tiêu hủy luôn cả các tế bào khỏe mạnh tăng trưởng nhanh trong tủy xương, hệ dạ dày-ruột, vv.., và có thể gây tổn thương cho các bộ phận như gan, thận, tim, phổi, vv…

7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy cells, tissues and organs.
7. Trong quá trình tiêu diệt tế bào ung thư, các tia bức xạ (xạ trị) cũng có thể đốt cháy, gây sẹo, làm tổn thương các tế bào lành mạnh, các mô tế bào và các bộ phận trong cơ thể. 

8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction.
8. Lúc khởi thủy, hóa trị liệu và bức xạ thường làm giảm kích thước khối u. Tuy nhiên sử dụng lâu dài, hóa trị liệu và bức xạ sẽ không phá hủy khối u được hơn nữa. 

Thứ Tư, tháng 1 27, 2016

Chính trị kinh tế nhân sự đại hội

Nhân thấy chuyện đề cử xin rút của 3X ở đại hội đã gây ra lắm luận bàn của người đời đi một nhẽ, các bạn mình cũng hăng say phán bảo. Kẻ chê người khen, kẻ buồn người vui,...
Kẻ chê thì nói tham nhũng thành nòi, dựng nên nhóm lợi ích thu vén trục lợi, tan hoang đất nước; kẻ khen thì nói điều hành kinh tế vượt khủng hoảng, giải cứu khỏi lạm phát, dũng khí chống ngoại xâm. Xét thấy ít có cái nhìn mà tôi đây cho là thấu đáo.
Tức mình bon chen "khêu gợi" mọi người bằng cái giác ngộ của tôi.

1. Về kinh tế xã hội: lời phát biểu của các "nhà kinh tế" cũng mâu thuẫn nhau trên một căn bản là nhìn nhận nền kinh tế hoạt động một cách bình thường như các nền kinh tế khác. Có vốn, có đầu tư, có các thị trường nhà đất bất động sản, thị trường tài chính, thị trường thương mại dịch vụ, có các thủ đoạn gian lận,... Hoặc có thể nhìn ra cái khác biệt nhưng không ai dám nói? Vì nó lây sang chính trị?
Thực ra nền kinh tế của ta, đặc biệt trong hai nhiệm kỳ 3X, đã phát triển theo cách khác với các nền kinh tế lành mạnh mà ở đó lấy "làm ra giá trị gia tăng" làm điều sống còn.
Một xã hội "làm ra" thì sẽ phát triển, làm ra theo hướng thúc đẩy xã hội phát triển thì sẽ bán được hàng. Xã hội phát triển sẽ đòi hỏi các "làm ra" khác, liên tục đuổi nhau.
Xã hội ta vận hành (từ nóc) nền kinh tế theo cách "vét cạn". Vét cạn tài nguyên từ hình thức giá trị chung nhất là tiền, từ mục tiêu vét tiền mà người ta sẽ nghĩ ra đủ cách vét các tài nguyên khác: đất đai, vốn công sản, vốn liếng doanh nghiệp, cho tới người dân. Dùng từ "vét cạn" cho gần gũi dễ hiểu, chứ trong lịch sử đã từng có kiểu vận hành kinh tế ấy rồi, là kinh tế thực dân.
Bản chất nguyên thủy mọi nền kinh tế đều là làm ra, không làm ra thì không tồn tại và phát triển. Người sản xuất kinh doanh biến cái khó thành cái dễ để cung ứng nhiều hàng hóa dịch vụ đa dạng tới tận từng người tiêu dùng, người quản lý biến cái khó thành cái dễ để thúc đấy “làm ra” nhiều hơn nữa.
Yếu tố thực dân xâm lược, đã từng có ở VN, là ở quản lý kinh tế xã hội theo chính sách vét cạn của “chính quốc” đã thể hiện trong 100 năm thuộc Pháp. Cuộc vét cạn này với danh nghĩa nhà nước bảo hộ với thuộc địa nên nó không lây lan xuống các cấp quản lý, không nhiễm vào từng người dân. Đã làm việc trong hệ thống hành chính thuộc Pháp là chuyên nghiệp hưởng lương. Ảnh hưởng hành vi vét cạn của thực dân xâm lược tới kinh tế xã hội là làm ngột ngạt từ trí thức thấm nhuần “tự do bình đẳng bác ái” của chính quốc cho tới các doanh nhân và người làm công, không lạ khi họ theo Việt Minh kháng chiến.

2. Về chính trị xã hội: không cần nói về kinh tế làm ra ảnh hưởng thế nào.
Hệ thống quản lý theo kiểu “vét cạn” ở VN có thể gọi là “thực dân nội sinh” hay “thực dân tại chỗ”. Điều nguy hiểm của thực dân nội sinh là nó “của mình”, không có đối tượng ngoại lai. Cộng thêm với áp dụng một một phương thức quản lý nhà nước “giả dân chủ” (đảng quyết quốc hội thông qua) mà bộ máy quản lý từ trung ương xuống tới địa phương không phải là “một nền hành chính chuyên nghiệp”, dễ dàng bị biến thành hệ thống vét cạn từ cao xuống tới cấp hành chính thấp nhất. Không lạ khi người ta phải “chạy” để vào một vị trí lương thấp trong hệ thống này, năng lực “vét” mới là mục tiêu phấn đấu chứ không phải hành vi quản lý.
Lượt đi của thực dân nội sinh là hành vi tạo cơ hội vét từ trên xuống, lượt về là tạo các hành vi vét từ dưới lên, rồi dùng mọi cách để thể chế hóa hoàn tất một quá trình làm một tổ chức chính trị đã từng chống thực dân ngoại xâm nay tha hóa thành một tổ chức chính trị “giả đội ngũ tiền phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động” mặt khác lại bị bắt trở thành công cụ che đậy và ăn đòn hộ (dân quyết dân chịu) cho thực dân nội sinh. Không lạ là giới chức hành chính và chính trị “giả đảng” đều là đối tượng chán ngán của những người “làm ra” từ lao động cho tới dân doanh.
Điều nguy hiểm hơn so với thực dân ngoại xâm là thực dân nội sinh không quan tâm tới “làm ra” hơn là “kiếm được” trong cơ cấu hình thành TIỀN trong nền kinh tế. Nguồn để “vét cạn”của thực dân nội sinh cấp cao là tiền từ ngoài vào: vay nợ ưu đãi các loại, đầu tư nước ngoài, trái phiếu chính phủ,… bởi vậy hệ thống chú trọng tới vay nợ, bán trái phiếu chính phủ, thu hút dự án đầu tư ngoại,… với số lượng lớn, giá trị nhiều, áp dụng ưu đãi sát ván,... để xảy ra chuyển giá lớn, chậm/không đóng thuế kéo dài, đầu tư ở vùng nhạy cảm an ninh quốc gia,… đồng thời với không tìm ra tham nhũng, đặc biệt với các tham nhũng xuyên biên giới ngoài biên giới.
Hệ quả dẫn tới hành vi “thực dân nội sinh” bình dân, phình to biên chế, tham nhũng vặt đầu đường xó chợ, hủy hoại đạo đức xã hội.

3. Về chống ngoại xâm: những kẻ đã “ăn” dân và nước đến thảm trạng như hiện nay mới có chống ngoại xâm bằng mồm hoàn toàn có thể sẽ theo ngoại xâm hoặc cao chạy xa bay; họ không gắn số phận họ với dân với nước. Với suy nghĩ ấy, sau mấy chục năm, mới một lần nữa nhận thức rằng những trí thức nhân sĩ tư sản dân tộc và địa chủ kháng chiến đã thực sự gắn bó số phận với dân để từ đó tham gia kháng chiến chống thực dân xâm lược dù có gian khổ tù đày và hi sinh tính mạng.

4. Về đại hội: một đất nước mang hình hài của “dân chủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa” mà thực chất đang phải chịu ách thực dân nội sinh là điều bất bình thường. Đại hội, dù dẫn dắt bằng thế lực bảo thủ giáo điều, đã làm được một việc là chặn được đà tiến của thực dân, không để chúng tiến xa hơn “vét cạn” hơn mà lần vét này đã có thể động chạm tới ngưỡng của chủ quyền dân tộc. Làm được điều này, nếu có bất bình thường, cũng là xứng đáng.
Tuy nhiên, liệu rằng đại hội có phải là chống “thực dân nội sinh” hay không, sau đại hội có định đưa đất nước trở lại với “dân chủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa” hay vẫn dùng làm “giả thể chế” để mị dân tiếp tục trượt theo "vét cạn", còn là một câu hỏi chỉ có thể chờ đợi liệu có chăng một quá trình tẩy rửa có tính “kháng chiến gian khổ”.

Thứ Bảy, tháng 1 16, 2016

Tây Nguyên

Tôi sắp đi Tây Nguyên lần thứ ba trong vòng 6 tháng nay, đọc được bài này của nhà văn Văn Công Hùng, thấy dù có đi thêm 3 lần nữa trong 6 tháng nữa thì cũng vậy thôi chả thấy được gì.
Chữ nó quý thế đấy.
"...Trước hết nhân đây phải khẳng định thêm một lần nữa, rằng là không có cái gọi là “lễ hội đâm trâu” như lâu nay chúng ta hay gọi. Nó chỉ là một thành tố của một lễ hội, và người Tây Nguyên gọi nôm na là ăn trâu. Họ làm con trâu ấy để cúng thần linh, mời thần linh ăn, để họ tạ ơn thần linh đã giúp cho họ những việc lớn của làng. Những lễ hội mà có ăn trâu rất hiếm và không thường xuyên tổ chức. Để có cái cuộc ăn trâu vào sáng sớm hôm sau ấy, đêm trước đã có một cái lễ khóc trâu. Những người đàn bà thân thuộc với con trâu được chọn để ngày mai làm lễ ấy, tối hôm trước ra chỗ cột trâu và… khóc trâu. Họ khóc rất bài bản, cám ơn con trâu và cũng “giao nhiệm vụ” cho trâu ngày mai thay mặt họ đi gặp thần linh. Họ cho con trâu ăn những ngọn cỏ non nhất mới cắt lúc chiều, mời trâu uống thứ rượu cần chắt từ lần cắm cần đầu tiên...
            Rồi lúc tổ chức “tiễn trâu về với Yang”, theo nhiều người Tây Nguyên kể, không có nhiều người xem như hiện nay, đặc biệt là trẻ con càng không. Toàn các cụ già. Họ tiến hành nghi lễ thiêng liêng với thần linh, con trâu ấy chính là hiện thân của dân làng “tiếp kiến” thần linh.
            Chứ không như hiện nay, người ta phong cho nó thành “lễ hội đâm trâu” rồi xách ông trâu ra cột giữa cái sân đông đặc người, rồi nhảy múa hú hét xung quanh cho con trâu ba hồn chín vía bay tiệt lên trời rồi bất thình lình đâm một nhát, máu me nhoè nhoẹt.
            Vấn đề là, ai, và từ lúc nào, đã làm cho ý nghĩa những sinh hoạt văn hóa, và ý nghĩa tâm linh của những sinh hoạt ấy bị biến tướng đi một cách dữ dội thế...?
            Nguyễn Cường là một nhạc sĩ rất nổi tiếng viết về Tây Nguyên. Nhưng Tây Nguyên nhất quyết không phải như những gì Nguyễn Cường đã viết. Anh đã tạo ra một lớp công chúng của mình bằng cách phả rock vào những ca khúc anh viết về Tây Nguyên, tạo ra một Tây Nguyên máu lửa, hừng hực, man dại và… nông cạn. Trong khi thật sự, Tây Nguyên lại rất trữ tình, sâu sắc và… mềm yếu mong manh nữa. Thì hãy nghe Y Phôn Ksor chẳng hạn, chàng nhạc sĩ kiêm ca sĩ người Ê Đê này có mấy bài hát để đời như “Đi tìm lời ru mặt trời”, “Đôi chân trần”… mà xem, ta hoàn toàn không thấy hú hét, không lắc mông lắc ngực, không nhảy tưng tưng, mà nó thủ thỉ tâm tình, nó xa xót đắng đót, nó thâm trầm đến thắc thỏm u uẩn, khiến người nghe như mỏng đi, như dẹt ra trong cái thổn thức nao lòng của giai điệu..."

Thứ Năm, tháng 1 14, 2016

Câu chuyện cuối năm

     
           Chà ! Ái chà chà .Lâu lắm rồi cũng tại lu bu quá nên cả năm qua tôi vắng mặt trên diễn đàn "Bạn Trỗi" .Xin đại xá và cúi đầu xin lỗi tất cả những ai yêu quí những bài viết của"Hưng tim" đã được  đăng tải trên diễn đàn này .Để thay cho "nhời" xin lỗi,nhân dip đầu năm em xin hầu các anh,các chị một câu chuyện sau :
 Chẳng là nhân dịp tổng kết cuối năm vừa qua,công ty em có tổ chức liên hoan văn nghệ và đã mời một em ca sĩ về để hát hò cho rôm rả. Khi em vừa xuất hiện,giám đốc đề nghị giới thiệu bản thân.
 Em liền cười tươi:
         "    Em đây quê ở Bắc Ninh
             Em nghiêng mái tóc, mái đình nghiêng theo "
Cả hội trường vỗ tay rào rào vì câu giới thiệu rất văn hoa.Phó giám đốc chen vào :Thế tuổi tác thế nào ?
 Vẫn nụ cười đầy quyến rũ ,em tiếp :
          "   Em đây mới chỉ hăm ba
             Em nghiêng mái tóc, quả cà nghiêng theo "
Hội trường lại thêm phần náo nhiệt .Chủ tịch công đoàn thét lớn : Đã có gia đình chưa em ? Tưởng em không vui khi bị hỏi vậy,nào ngờ em vẫn hồn nhiên :
          "    Chồng em ở tận Hải Dương
              Em nghiêng mái tóc,cái giường nghiêng theo "
Không gian như bùng nổ vì khâm phục tài đối đáp của em .Kế toán trưởng truy vấn :Thế hiện giờ em ở đâu ? Chẳng một chút ngập ngùng , em đáp :
          "   Giờ em ở phố Vân Đồn
              Em nghiêng mái tóc ...
Em chưa dứt câu thì hội trường như vỡ tung trong sự hò reo nhiệt liệt của cánh đàn ông,còn chị em thì đỏ mặt thẹn thùng vì ai cũng nghĩ câu tiếp theo sẽ là " cái ...ồn nghiêng theo " Thì em mới nhẹ nhàng : " Em nghiêng mái tóc ,tâm hồn nghiêng theo "
Và kết luận : Nhưng mà , mà ... " Em thích cách suy luận của các anh chị "  ....
 

Chủ Nhật, tháng 1 03, 2016

Trung Quốc không phải là Trung quốc

(Chuyện cực ngắn)
Bạn tôi tên là Trung Quốc, và toàn thế giới, gồm cả tôi, đều hiểu là “Trung quốc”, là “Trung hoa”. Nhân vụ gặp mặt gần đây, tôi mới biết ảnh không phải là … Trung quốc, mà là … Trung Quốc, bởi em ruột ảnh tên là “Hiếu Dân”, nghĩa là “hiếu với dân”. Hóa ra “Trung Quốc” tức là “trung với Quốc”. Nếu chữ “vuông” thì chữ “Trung” trong “Trung quốc” là hình vuông vuông có nhát sổ dọc – có nghĩa “ở chính giữa”, còn chữ “Trung” “nhà ảnh” cũng vẽ như rứa, nhưng thêm bộ “Tâm” – có nghĩa “trung thành”.

Thứ Bảy, tháng 1 02, 2016

GIAO BAN CAFE

Thân mời các Bantroi tới GB Cafe nhân dịp  đầu năm mới tại địa điểm :

- Đ/c:  45 Đinh Công Tráng, Q1, tp HCM (  Đối diện nhà thờ Hai Bà Trưng,Quán Bảy Nỵ).
- Thời gian : Sáng chủ nhật 3
/01/ 2016.
*GC:
Có chỗ đỗ xe hơi ,bình bịch
Trung Liêm

Thứ Ba, tháng 12 29, 2015

TIN BUỒN: Phạm Việt Hải k4 mất

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin chồng, cha, ông chúng tôi: Bác sĩ PHẠM VIỆT HẢI
sinh ngày 29/01/1950.
- Nguyên là Phó khoa Giải phẫu Bệnh lý Bệnh viện Chợ Rẫy.
- Giám định viên pháp y Trung Ương
Sau thời gian bệnh nặng được gia đình và toàn thể các Y Bác sĩ Bệnh viện 115 tận tình cứu chữa. Do tuổi cao, bệnh nặng ông đã từ trần lúc 5 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2015 (nhằm ngày 19 tháng 11 năm Ất Mùi)
- Lễ nhập quan lúc 14 giờ ngày 29/12/2015 (nhằm ngày 19/11/Ất Mùi)
- Lễ viếng bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 29/12/2015, tại 199/4 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, TP.HCM
- Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 31/12/2015 (nhằm ngày 21/11/ Ất Mùi)
Hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Gia đình đồng kính báo.
(Tin từ FB https://www.facebook.com/hai.phamviet.71/posts/1728229030745604)