Chủ Nhật, tháng 10 06, 2013

Tư liệu: Quyết định thụ phong Hàm ĐẠI TƯỚNG cho Ông Võ Nguyên Gíap


Share from Face book HDT by Nick Giaolang

Không có nhận xét nào: