Thứ Hai, tháng 6 03, 2013

Thông báo lạ của Google

Một anh bạn gửi cho tôi ảnh màn hình và đề nghị giải thích.
Nhìn ảnh, thấy có mấy điểm trao đổi lại với bạn:
1. Đây là một cảnh báo bảo an, việc Google vẫn làm bình thường;
2. Tuy nhiên cảnh báo này có mệnh đề "được sự bảo trợ của nhà nước" là bất bình thường.

Vậy đây có thể là cảnh báo có tính chất nhắc nhở của Google với những danh khoản mà họ buộc phải cung cấp thông tin cho một cơ quan nhà nước nào đó không tiết lộ. Cũng là tính chất hai mặt hợp pháp, thậm chí đã thỏa thuận, của Google với công quyền mà vẫn giữ được tích chất "trung lập" cùa mình với khách hàng.
Hi vọng anh em bạn Trỗi mình không "được" cảnh báo như vậy.

Không có nhận xét nào: