Thứ Sáu, tháng 7 11, 2014

Mới trên Google Maps

Công cụ đo khoảng cách mới được giới thiệu như một chức năng mới trên Google Maps. Nó cho phép không cần đăng nhập danh khoản sử dụng dịch vụ Google cũng có thể dùng được. Trước đây tính năng này có ở mức kém hơn mà chỉ dùng được (Bản đồ của Tôi) sau khi đăng nhập (Tôi).
Như ảnh kèm đây, quãng đường Cửa Việt-Huế mà chúng tôi đạp xe hôm nọ được tính là hơn 80km, khi thực tế ghi lại bằng smartphone là hơn 87km. Đường đi chi tiết ngoằn ngoèo nên dài hơn, sai số dưới 10 phần chăm là ngon, dùng tốt.


Không có nhận xét nào: