Thứ Hai, tháng 12 30, 2013

Bảo Tàng HCM, lễ tiếp nhận hiện vật

Theo Facebook Huyen Anh Nguyen: cụ Kỳ đang trao hiện vật là bộ quân phục(?) của ĐT VTD cho Bảo Tàng.

Không có nhận xét nào: