Thứ Hai, tháng 11 21, 2011

Có đúng " biểu tình là để chống chính phủ" hay không?

Các cuộc biểu tình, hay là những cuộc tập trung của dân chúng để tỏ thái độ với một vấn đề mà họ bức xúc.Có thể là để chống lại một cuộc chiến tranh phi nghĩa (Như người Mỹ biểu tình chống chiến tranh Việt nam, họ chống lại một chính sách sai lầm chứ không đòi lật đổ chế độ).                                                          
 Cũng có thể để ủng hộ nhân dân một nước bị chiến tranh tàn phá ( Như người Pháp - Thụy sỹ biểu tình ủng hộ nhân dân Việt nam, không thể nói là họ lại chống chính phủ nước họ được )Hoặc cũng có thể chỉ để phản đối một quan niệm( Phân biệt Nam Nữ, phân biệt chủng tộc...vv). Nếu những cuộc biểu tình như thế này là để chống  chính phủ như lời nghị Phước nói thì có lẽ anh ta đã bị thiến!

 Hay đơn giản chỉ để thể hiện lòng yêu nước, phản đối nước ngoài âm mưu xâm lược, cướp đất cướp biển. Họ chống lại giặc Tầu định cướp Hoàng sa, Trường sa chứ có chống chính phủ VN không? hay nghị Phước đã tự đồng nhất hai làm một?

Như vậy nói "Biểu tình ... chống chính phủ" là một luận điệu không phải là của một người bình thường.

Không có nhận xét nào: