Thứ Ba, tháng 10 23, 2012

Lại thông?

Ơn Trời, mạng lại thông, sau màn nhận khuyết điểm trơn như Cuội :)

1 nhận xét:

Thắng k5 nói...

trước khi H/Ng, mạng chen lấn xô đẩy nên khó vào, nay hết mọi chuyện, hết thấy tin tưởng, vào làm gì nữa, nên mạng lại thông, trơn là phải.