Thứ Tư, tháng 10 03, 2012

Làng iem toàn thằng lói ngọng!

Vừa viết ngọng xong lại đọc ngay được một bài lói ngọng.


Không có nhận xét nào: