Thứ Hai, tháng 6 30, 2014

Gặp mặt- Huế 2014

Gửi tới các bạn vài tấm ảnh cuộc gặp k4 2014 tại Huế

Nhờ em Quế Mafia chụp toàn cảnh cuộc gặp