Thứ Tư, tháng 4 29, 2015

Kết thúc có hậu: Trả lại tên cho Anh

Sau nhiều năm tranh biện, sự thật là đây:

Không có nhận xét nào: