Thứ Tư, tháng 4 23, 2014

Viếng mẹ Trần Quang Trung

Ảnh: Trần Văn Lưu

Không có nhận xét nào: